Deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Grożą za to kary!

Deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Grożą za to kary!

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o tym, że deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej – nie służy ona bowiem do odprowadzania wód opadowych. Do tego celu przeznaczona jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna.

W myśl przepisu art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym Szydłowieckie Wodociągi prowadzą wzmożone kontrole w tym zakresie, dlatego przypominamy, że nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się sporymi problemami, w tym nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości powinni bać się nie tylko kar wynikających z wykrycia nielegalnego odprowadzania deszczówki, ale także powinni pamiętać, że przy większych opadach – ulewach może po prostu dojść do zalania nieruchomości nieczystościami.

Istnieją różne sposoby zagospodarowywania lub przechowywania deszczówki. Do przechowywania wody może posłużyć oczko wodne, beczka lub inna instalacja. Zgromadzona woda opadowa może być wykorzystana np. do podlewania ogródka czy trawnika.

Skip to content