PSZOK

Legalny sposób na kłopotliwe odpady

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Adres: Piaskowa 29, 26-500 Szydłowiec
Numer telefonu: BOK +48 617-04-26 wew. 23
e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Godziny otwarcia: środa 8-13, sobota 8-13

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie gminy Szydłowiec, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK
wygodny sposób na odpady!

Zanim oddasz odpady do PSZOK, przeczytaj!

W PSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone, wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo – budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, wyżej wymienionych odpadów, jeżeli:

 • ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym,
 • nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec;
 • nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK zobowiązani są do:

 • wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady,
 • rozładowania odpadów i ich umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK (w przypadku bioodpadów, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK),
 • w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu,
 • natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.

Co możesz oddać do PSZOK?

W PSZOK odpady odbierane są w każdej ilości (poza określonymi niżej wyjątkami) dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące odpady:

 • bioodpady – tylko do pojemności 1/2 kontenera,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – limit do 8 sztuk w skali jednego rokuna nieruchomość gdzie złożona jest dokumentacja,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – tylko czysty gruz pochodzący z tzw. małych remontów.

PSZOK w Szydłowcu nie przyjmuje styropianu, papy, wełny mineralnej oraz części i szyb samochodowych. Należy je zutylizować we własnym zakresie. Należy zgłosić się do firmy prywatnej realizującej odbiór tego typu materiałów.

Sortowanie odpadów opłaca się! Jeśli będziesz segregował odpady zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz.

Skip to content