O Spółce

20 MIEJSCOWOŚCI ⋅ 5 UJĘĆ WODY ⋅ 22 LATA DOŚWIADCZENIA

Dane rejestrowe Spółki

Firma, pod którą spółka działa:
„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068059

Siedziba:
ul. Wschodnia 11; 26-500 Szydłowiec

Kapitał zakładowy:
9 022 900 zł

NIP: 799 18 29 239
REGON: 672301847
BDO: 000048381


Zarząd Spółki

mgr inż. Dariusz Kujbida – Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

mgr Marzena Karlikowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Karol Michalec – Sekretarz Rady Nadzorczej
mgr inż. Paweł Piotr Frysztak – Członek Rady Nadzorczej


Informacje o Spółce

„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu powstała 9 listopada 2000 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki. Gmina Szydłowiec posiada 100% udziałów Spółki. Spółka prowadzi działalność na zasadzie samofinansowania się.

Źródłem przychodów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” są dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno – ściekowa, a w szczególności: pobór i uzdatnianie wody, dostarczanie jej odbiorcom, odbiór i oczyszczanie ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych oraz inna działalność zgodna z zezwoleniem Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec.

Baza Spółki znajduje się przy ulicy Wschodniej 11 i obejmuje administrację oraz zaplecze techniczne ( warsztat mechaniczny, magazyn, transport, zaplecze socjalne załogi). Obiekty produkcji wody znajdują się w Szydłowcu przy ulicy Iłżeckiej i Pięknej. Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ulicy Sowińskiego.

Ponadto firma obsługuje ujęcia wody w następujących miejscowościach: Majdów, Zdziechów, Sadek, Wysoka, Hucisko, oraz eksploatuje wodociągi w: Szydłowcu, Sadku, Baraku, Woli Korzeniowej, Majdowie, Łazach, Ciechostowicach, Zdziechowie Kolonia , Chustkach, Zdziechowie Metkowie, Zdziechowie Lisicy, Zdziechowie Działy, Jankowicach, Wysokiej, Świerczku, Szydłówku pod Świerczkiem, Szydłówku, Hucisku, Długoszu, Rybiance.

Skip to content