Legalizacja przyłącza

Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeżeli nielegalnie pobierasz wodę z naszej sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do naszej sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie zgłosić to do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu oraz złożyć wypełnione druk zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Opłata z tytułu wykonania przez WiK Szydłowiec prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza wynosi:

 • 1 000 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza wodociągowego,
 • 1 200 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.

Jak zalegalizować przyłącze?

Etap 1. Zgłoszenie nielegalnego przyłącza

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Spółki przy ul. Wschodniej 11 w Szydłowcu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów i załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia legalizacji:

 • protokół w sprawie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków,
 • dokument potwierdzający prawo własności lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia) lub wypełnione oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości,
 • w przypadku Klienta Instytucjonalnego: numer NIP, numer REGON, numer KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli Państwo posiadają, do zgłoszenia można dołączyć również:

 • wydane przez nas warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej kanalizacyjnej,
 • uzgodniony z nami projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
 • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Etap 2. Weryfikacja złożonych dokumentów

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów wyślemy do Państwa pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie wskazane będą niezbędne czynności, aby zalegalizować przyłącze, z którego Państwo korzystają, w tym konieczność złożenia wypełnionego protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

Etap 3. Nota obciążeniowa

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz uzupełnionych danych w protokole w sprawie stwierdzenia nielegalnego przyłącza poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawnych wystawimy Państwu notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub/i odprowadzania ścieków zawierającą również opłatę z tytułu wykonania przez naszą Spółkę prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Etap 4. Legalizacja przyłącza

Po dopełnieniu formalności i uregulowaniu wskazanej opłaty przygotujemy i wyślemy do Państwa umowę na dostawę wody i/ lub odprowadzanie ścieków.

Jeżeli nie dopełnią Państwo formalności wskazanych przez nas w celu zalegalizowania nielegalnego poboru wody lub/ i odprowadzania ścieków wówczas:

 • poinformujemy Państwa pisemnie o planowanym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
 • a w przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Etap 5. Odbiór końcowy

Po zakończeniu procedury legalizacji sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Konserwacja przyłącza leży po stronie Inwestora.

Inne ważne informacje

Opłaty

Z tytułu nielegalnego podłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej oraz nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków wystawiona zostanie nota obciążeniowa za okres bezumownego poboru wody lub/ i odprowadzania ścieków, na którą składają się:

 • legalizacja poboru wody lub odprowadzania ścieków będzie obliczana na podstawie przeciętnej normy zużycia wody pomnożonej przez okres bezumownego poboru wody lub/i odprowadzania ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,
 • koszty z tytułu wykonania przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza (1 000 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza wodociągowego lub/i 1 200 zł netto + 23% VAT – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentacji

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Biuro Obsługi Klienta: numer telefonu +48 617 04 26 wew. 23
E-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Termin odpowiedzi

Opis postępowania zawierający niezbędne czynności umożliwiające legalizację przyłącza przygotowywany jest w terminie 30 dni kalendarzowych. Termin legalizacji przyłącza wynosi maksymalnie 6 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec,
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Zgłoszenie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków

Skip to content