Taryfy i cenniki

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.070.1.298A.20.2019 z dnia 20 listopada 2020 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłowiec.

Aktualnie obowiązujące ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wynoszą:

Cena wody i abonamentu (cena brutto zawiera 8% podatku VAT)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Grupa I cena wody (zł/m³) 3,43 3,70
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,67 3,96
Grupa II cena wody (zł/m³) 3,67 3,96
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,67 3,96
Grupa III cena wody (zł/m³) 3,43 3,70
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 2,46 2,66
Grupa IV cena wody (zł/m³) 3,69 3,99
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 2,46 2,66

Taryfy grup odbiorców w zakresie dostarczania wody:

  • Grupa 1 – odbiorcy usług – gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego,
  • Grupa 2 – odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą, podmioty administracji publicznej i instytucje użyteczności publicznej, woda pobierana na cele gospodarcze, technologiczne oraz cele instytucji użyteczności publicznej rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego,
  • Grupa 3 – odbiorcy usług – gospodarstwa domowe, woda pobierana na cele socjalno-bytowe rozliczani co miesiąc w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
  • Grupa 4 – gmina rozliczana za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe wymienione w art. 22 ww. ustawy, rozliczana co kwarta! na podstawie informacji przekazywanych przez Państwową Straż Pożarną.

Cena odprowadzania ścieków (cena brutto zawiera 8% podatku VAT)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
Grupa I cena ścieków (zł/m³) 4,23 4,57
Grupa II cena ścieków (zł/m³) 6,84 7,39
Grupa III cena ścieków (zł/m³) 4,83 5,22

Taryfy grup odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane co miesiąc na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, ścieki bytowe,
  • Grupa 2 -odbiorcy usług – podmioty gospodarcze rozliczane co miesiąc na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, odprowadzający ścieki przemysłowe (w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),
  • Grupa 3 – pozostali (podmioty administracji publicznej i instytucje użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze) odbiorcy usług rozliczani co miesiąc na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, nie wymienieni w Grupach 1 i 2 odprowadzający ścieki komunalne.

Zestawienie wartości dopuszczalnych i stawek za ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń ponad normę (cena brutto zawiera 8% podatku VAT)

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń Opłaty jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (za każdy m³) - kwota netto/brutto w zł
1,50 / 1,62 2,50 / 2,70 3,50 / 3,78 4,50 / 4,86 6,00 / 6,48
BZTs 700 mg O2/l 701 - 900 901 - 1100 1101 - 1300 1301 - 1500 1501 - 1700
ChZT 1500 mg O2/l 1501 - 1800 1801 - 2100 2101 - 2400 2401 - 2700 2701 - 3000
Zawiesina ogólna 330 mg/l 331 - 400 401 - 480 481 - 550 551 - 650 651 - 700
Odczyn pH odczyn dopuszczalny: 6,5 - 9,0

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) art. 24g, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Decyzja o taryfach cen wody i ścieków

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Szydłowiec

Skip to content