Taryfy i cenniki

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.070.105.2023/4 z dnia 23 października 2023 roku zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłowiec.

Aktualnie obowiązujące ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wynoszą:

Cena wody i abonamentu (cena netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług – VAT, określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto (zł)
Grupa W1 cena wody (zł/m³) 3,86
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 4,21
Grupa W2 cena wody (zł/m³) 3,95
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 4,21
Grupa W3 cena wody (zł/m³) 3,86
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 2,11
Grupa W4 cena wody (zł/m³) 3,95
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 4,07

Taryfy grup odbiorców w zakresie dostarczania wody:

 • Grupa W1 – odbiorcy usług – gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa W2 – odbiorcy usług – prowadzący działalność gospodarczą, podmioty administracji .publicznej i instytucje użyteczności publicznej i pozostali pobierający wodę na cele gospodarcze, eksploatacyjne oraz technologiczne rozliczani co miesiąc w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 m-c.
 • Grupa W3 – odbiorcy usług – gospodarstwa domowe, woda pobierana na cele socjalno-bytowe rozliczani co miesiąc w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, okres rozliczeniowy: 1 m-c.
 • Grupa W4 – gmina pobierająca wodę na cele wskazane w art. 22 ustawy, w tym na cele przeciwpożarowe rozliczane w oparciu o informacje przekazywane przez Państwową Straż Pożarną, okres rozliczeniowy: 1 m-c.

Cena odprowadzania ścieków (cena netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług – VAT, określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym)

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto (zł)
Grupa Ś1 cena ścieków (zł/m³) 5,44
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,65
Grupa Ś2 cena ścieków (zł/m³) 9,04
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,65
Grupa Ś3 cena ścieków (zł/m³) 9,04
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,65
Grupa Ś4 cena ścieków (zł/m³) 6,29
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 3,65
Grupa Ś5 cena ścieków (zł/m³) 5,44
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 5,75
Grupa Ś6 cena ścieków (zł/m³) 5,44
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 6,88
Grupa Ś7 cena ścieków (zł/m³) 9,04
stawka opłaty abonamentowej: zł/odb./m-c 6,88

Taryfy grup odbiorców w zakresie odprowadzania ścieków:

 • Grupa Ś1 – gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, odprowadzający ścieki bytowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś2 – prowadzący działalność gospodarczą rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, odprowadzający ścieki przemysłowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś3 – prowadzący działalność gospodarczą rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, odprowadzający ścieki przemysłowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś4 – prowadzący działalność gospodarczą, podmioty użyteczności publicznej rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, odprowadzający ścieki komunalne; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś5 – rozliczani na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego pomniejszone o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odprowadzający ścieki bytowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś6 – gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o sposób wskazany w umowie, odprowadzający ścieki bytowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c
 • Grupa Ś7 – prowadzący działalność gospodarczą rozliczani w oparciu o sposób wskazany w umowie, odprowadzający ścieki przemysłowe; okres rozliczeniowy: 1 m-c

Zestawienie wartości dopuszczalnych i stawek za ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń ponad normę (cena brutto zawiera 8% podatku VAT)

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń Opłaty jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (za każdy m³) - kwota netto/brutto w zł
1,50 / 1,62 2,50 / 2,70 3,50 / 3,78 4,50 / 4,86 6,00 / 6,48
BZTs 700 mg O2/l 701 - 900 901 - 1100 1101 - 1300 1301 - 1500 1501 - 1700
ChZT 1500 mg O2/l 1501 - 1800 1801 - 2100 2101 - 2400 2401 - 2700 2701 - 3000
Zawiesina ogólna 330 mg/l 331 - 400 401 - 480 481 - 550 551 - 650 651 - 700
Odczyn pH odczyn dopuszczalny: 6,5 - 9,0

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.) art. 24g, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Decyzja o taryfach cen wody i ścieków

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Szydłowiec

Skip to content