Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska w szerokim znaczeniu to ochrona ziemi, wody i powietrza

System gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 (z uwzględnieniem lat 2018 – 2023) miejscem składowania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów z terenu miasta i gminy Szydłowiec (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RADKOM Sp. z o.o. (ul. Witosa 76, 26-600 Radom).

Jeśli masz pytania związane z odbiorem odpadów lub ich segregacją, skontaktuj się z nami:


Biuro Obsługi Klienta (BOK), tel.: +48 617-04-26 wew. 23, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

E-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące odpadów

Każdy właściciel nieruchomości, na której terenie powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie w taki sposób, aby nie szkodziły środowisku. Regulacje w tym zakresie uchwala Urząd Miasta i Gminy w Szydłowcu. Właściciel natomiast jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej.

Deklarację śmieciową powinni złożyć:

  • właściciel nieruchomości,
  • współwłaściciele,
  • użytkownik wieczysty,
  • podmioty władające nieruchomością,
  • posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością: zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych,
  • pełnomocnik właściciela nieruchomości – w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Deklarację śmieciową należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowcu (ul. Rynek 1, 26-500 Szydłowiec) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do:

  • wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba że gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami,
  • selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy,
  • usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami.

Opłaty i sposób zbierania śmieci

Najmniej zapłacimy, jeśli prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów. Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierająca oznaczy je jako zmieszane i powiadomi o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy w Szydłowcu. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzi również inną działalność usługową. Między innymi:


USŁUGI WOD-KAN

Projektowanie i wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

USŁUGI KOPARKĄ

Usługi koparko–spycharką „Ostrówek” oraz najem samochodu dostawczego do 3,5 tony

OPRÓŻNIANIE SZAMB

Czyszczenie kanalizacji i zatorów, usuwanie awarii kanalizacyjnych, inspekcje sanitarne

Skip to content