Zgłoś kradzież wody

Zgłoś kradzież wody lub nielegalny zrzut ścieków

Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce borykają się z problemem nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.

Im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków. Kalkulacja stawki opłat musi bowiem uwzględniać straty w sieci. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu. Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Dlatego, jeśli posiadacie Państwo wiedzę o nielegalnym poborze wody czy też zrzucaniu ścieków lub byli tego świadkami prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez formularz lub mailowo. Przekazane wiadomości są anonimowe.

Podstawa prawna

Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz.U. 2020 poz. 2028 t.j.):

  • poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy,
  • poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 § 2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.

Sankcje karne za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ściegów

Zgodnie z przepisami ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku wykrycia nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego przyłącza będzie to traktowane jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5.000 zł za pobór wody, a za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych do nawet 10.000 zł.

W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa, ponieważ odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.

Jak zgłosić nielegalne podłączenie?

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną lub wypełniając poniższy formularz.

Zapewniamy pełną anonimowość. Sprawdzimy każde zgłoszenie, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i by ich rachunki nie wzrastały wskutek nielegalnych działań.

Zgłoś nielegalne przyłącza
Skip to content