Odczyt wodomierza

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Wodomierze odczytywane są przez pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu w odstępach 30. lub 60. dniowych (wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie).

Odczyty wykonywane są w dni robocze. Na życzenie Klienta pracownik odczytujący licznik winien okazać legitymację służbową. Jeżeli pracownik nie zastanie Klienta w domu, to pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Jeżeli nielegalnie pobierasz wodę z sieci wodociągowej lub nielegalnie odprowadzasz ścieki do sieci kanalizacyjnej, powinieneś niezwłocznie zgłosić to do Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu oraz złożyć wypełnione druk zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

jak-odczytać-wodomierz-Wik-Szydłowiec-ikonografika

Prześlij stan swojego wodomierza

W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji prosimy o ponowne wypełnienie formularza „Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.

„Kod klienta” oraz „Adres odczytowy” znajdą Państwo na fakturze.

Odczyt wodomierza
Spółka Wodociągi i Kanalizacja, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec (dalej WiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza „Odczyt wodomierza” (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wik-szydlowiec.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez WiK w oparciu o prawnie uzasadniony interes WiK w celach związanych z zarejestrowaniem wielkości odczytu oraz jego wykorzystaniem do rozliczenia zużycia wody, w celach archiwizacji korespondencji, a także w celu kontaktu w razie konieczności weryfikacji odczytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania wielkości odczytu lub jego weryfikacji; niepodanie danych może uniemożliwić zarejestrowanie odczytu lub weryfikację jego poprawności. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@wik-szydlowiec.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z zarejestrowaniem wartości odczytu oraz wykorzystaniem go do rozliczenia zużycia wody, a także przez okres 6 lat w celach archiwizacji korespondencji. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz WiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności WiK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej WiK w zakładce RODO.
Skip to content