Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.

Etap 1. Ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Podstawą uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej jest pobranie oraz złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej – kanalizacyjnej.

Do wypełnionego wniosku należy załączyć plan sytuacyjno- wysokościowy (np. mapę do celów projektowych, kserokopię mapy do celów opiniodawczych, itp.). Jednocześnie należy posiadać do okazania dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Wydane warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania. W przypadku gdy inwestycja zostanie zrealizowana po upływie okresu ważności warunków technicznych, inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

Etap 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej

Dokumentację wykonać może jedynie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia projektowe w branży sanitarnej. Opracowanie dokumentacji przyłącza zlokalizowanego na terenie Gminy Szydłowiec można zlecić również naszej Spółce na odpowiednim formularzu.

Opracowanie dokumentacji przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

Prawidłowo wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie naszej Spółki. Do wniosku należy załączyć warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz aktualną mapę do celów projektowych lub mapę zasadniczą. Dalszym opracowaniem dokumentacji zajmie się Dział Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu.

Termin opracowania dokumentacji: zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Koszt opracowania dokumentacji przyłącza wodociągowego lub/ oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wyliczane jest indywidualnie.

Opracowanie dokumentacji technicznej przez podmiot inny niż Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

Obowiązkiem projektanta przed przekazaniem inwestorowi opracowanej dokumentacji jest uzgodnienie jej w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu, co potwierdza niebieska pieczątka na mapie sytuacyjno- wysokościowej umieszczonej w projekcie.

Etap 3. Wykonanie przyłącza

Posiadając dokumentację techniczną uzgodnioną w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu należy zlecić wykonanie przyłącza. Przyłącze wykonać może wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Wykonanie przyłącza można zlecić również naszej Spółce.

Zlecenie wykonania przyłącza Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

Aby zlecić naszej Spółce wykonanie przyłącza, należy złożyć wniosek o zlecenie wykonania przyłącza w Biurze Obsługi Klienta, załączając dokumentację techniczną przyłącza. Zlecającemu przedstawiona jest wycena wraz z terminem realizacji. Wycena wykonywana jest bezpłatnie. Po zaakceptowaniu wyceny przez inwestora przygotowywana jest umowa na wykonanie przyłącza.

W przypadku zlecenia wykonania przyłącza naszej Spółce obowiązki inwestora opisane w punktach A, B, C, D, E (obowiązki wykonawcy/inwestora) wypełniane są przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu, a związane z nim koszty wliczone są w koszt wykonania przyłącza.

Termin wykonania przyłącza ustalany jest indywidualnie i jest uzależniony od ilości bieżących prac eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez naszą Spółkę.

Koszt wykonania przyłącza ustalany jest indywidualnie na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji technicznej. Wykonanie wyceny wykonania przyłącza w siedzibie Spółki jest bezpłatne.

Wykonanie przyłącza przez podmiot inny niż Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

Obowiązki wykonawcy/inwestora:

A. Zgłoszenie rozpoczęcia robót.
B. Dopełnienie formalności i pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, w szczególności opracowanie projektu organizacji ruchu (jeśli jest wymagany).
C. Zlecenie oraz pokrycie kosztów wykonania wcinki – włączenia do sieci.
D. Zgłoszenie zakończenia robót.
E. Zlecenie geodecie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
F. Udział w czynnościach odbiorowych.

Szczegóły i opis poszczególnych czynności

Punkty A, D, G

Zamiar rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić do Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu. Pracownik Spółki dokona odbioru robót na etapie ułożenia rur w odkrytym wykopie. Wykop może zostać zasypany po zaakceptowaniu wykonanych prac przez pracownika Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu. Czynności odbiorowe odbywają się w obecności wykonawcy. Informacja na temat konieczności powiadamiania innych podmiotów znajduje się w dokumentacji technicznej.

Punkt B

Prowadzenie prac w terenie niebędącym własnością inwestora wymaga dopełnienia formalności związanych z dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane.
W przypadku pasów drogowych zarządzanych przez Gminę Szydłowiec należy złożyć stosowny wniosek w siedzibie Zarządcy Dróg Gminnych: Urząd Miejski w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

Punkt C

Włączenie do czynnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonują odpłatnie pracownicy Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu. Włączenie do sieci kanalizacyjnej może wykonać wykonawca przyłącza pod nadzorem pracownika Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu. W tym celu należy złożyć wniosek na zlecenie nawiercenia (wcinki) i wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego.

Dokładny termin oraz zakres usługi uzgadnia się telefonicznie z pracownikiem Działu Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu – numer telefonu +48 617-04-26 wew. 26.

Koszt wykonania wcinki ustalany jest indywidualnie zależnie od zakresu zlecenia.

Punkt E

Inwentaryzację powykonawczą przyłącza należy zlecić uprawnionemu geodecie. Opracowaną inwentaryzację należy dostarczyć pracownikowi Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu na tradycyjnej mapie.

Etap 4. Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

Dokumenty wymagane do spisania protokołu odbioru końcowego:

 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
 • dokumenty potwierdzające uregulowanie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego/nieruchomości Gminy Szydłowiec lub Skarbu Państwa,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wcinkę,
 • inne dokumenty (w razie potrzeby).

Odbiór końcowy (spisanie protokołu końcowego) następuje w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów i odbywa się w obecności pracownika Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu.

Zalecamy, aby rozliczenie realizowanych robót z wykonawcą następowało na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Za odbiór przyłącza pobierana jest opłata, którą należy uiścić w kasie Spółki bądź na rachunek bankowy podany na fakturze.

Etap 5. Zawarcie umowy

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego wybudowanego przyłącza należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Gotowy formularz można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy w przypadku osób fizycznych

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości),
 • upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy (w przypadku współwłasności),
 • protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność, instytucji:

 • wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości),
 • pełnomocnictwo osób upoważnionych do zawierania umów cywilno-prawnych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • kserokopię zaświadczenia o wydaniu numeru NIP i REGON,
 • upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy (w przypadku współwłasności),
 • protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza.

Inne ważne informacje

Miejsce złożenia i odbioru dokumentacji

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Biuro Obsługi Klienta: numer telefonu +48 617 04 26 wew. 23
E-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Dział Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
numer telefonu: +48 617-04-26 wew. 26 (Kierownik Działu)
e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wod-kan

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

Wniosek zlecający opracowanie projektu

Wniosek o nawiercenie i odbiór przyłącza wodociągowego

Wniosek zlecający wykonanie przyłącza

Wniosek o opracowanie projektu

Protokół zdawczo- odbiorczy

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Skip to content