Skażenie wody farmaceutykami: coraz poważniejszy problem

Skażenie wody farmaceutykami: coraz poważniejszy problem

Środowisko wodne jest coraz bardziej skażone lekami. To może być groźne dla zdrowia, dlatego niepotrzebne medykamenty trzeba zanosić do apteki, a nie wyrzucać do kosza czy toalety.

Wszystkie mają obowiązek utylizacji własnych przeterminowanych leków, natomiast wybrane przez samorząd lokalny – mają odpowiednie pojemniki, do których każdy może wrzucić niepotrzebne medykamenty.

W Szydłowcu wykaz znajduje się pod adresem internetowym: https://szydlowiec.esog.pl/#art,700385,PSZOK,19fm78fo_i_s-EaxACot4ti44SfKwk1F.html.

Leki można też oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja. Szczegółowe informacje o PSZOK znajdują się pod adresem internetowym: https://wik-szydlowiec.pl/odpady/pszok/.

Każdy lek wyrzucony do zwykłego śmietnika albo muszli klozetowej szkodzi. Zanieczyszczenie wód jest dziś niestety zjawiskiem powszechnym, a głównymi jego źródłami są: ścieki i odpady komunalne oraz przemysłowe, a także różne toksyczne substancje spłukiwane przez opady atmosferyczne z terenów wiejskich (np. pól uprawnych) oraz miejskich (np. z ulic). 

Rozwój cywilizacyjny cały czas powoduje powstawanie nowych rodzajów zanieczyszczeń, które przenikają do wód i stanowią zagrożenie dla człowieka. Należą do nich farmaceutyki.

W efekcie, w środowisku wodnym często stwierdza się występowanie wielu różnego rodzaju farmaceutyków, w tym przede wszystkim: niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, kwas acetylosalicylowy), paracetamolu, antybiotyków (erytromycyna, trimetoprim, sulfametoksazol), leków hipolipemicznych (np. kwas klofibrowy, bezafibrat), środków hormonalnych (np. estron, estradiol), beta-blokerów (np. metoprolol, propanolol), czy też leków psychotropowych (np. fluoksetyna, karbamazepina).

Wbrew pozorom, istotnym źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń są gospodarstwa domowe, bo niewykorzystane, przeterminowane leki często są wyrzucane przez ludzi prosto do toalet lub zwykłych odpadów komunalnych.

Badania jakości wody

Szydłowieckie Wodociągi regularnie przeprowadzają badania wody pitnej ze wszystkich ujęć. Woda przeznaczona do spożycia powinna spełniać surowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne, dlatego wykonuje je jednostka Sanepidu.

Aktualne badania wody dostarczanej mieszkańcom przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja znajdują się na stronie internetowej: https://wik-szydlowiec.pl/wodociagi/jakosc-wody/.

Co więcej, wszystkie procesy, które przeprowadza się, począwszy od źródła do miejsca odbioru, służą uzyskaniu i zachowaniu jej jakości. Przy małych ujęciach woda powinna być badana co najmniej dwa razy w ciągu roku w ramach monitoringu kontrolnego i raz na dwa lata w ramach monitoringu przeglądowego.

Jakie znaczenie mają badania fizykochemiczne wody dla konsumenta? Przede wszystkim to informacja na temat przydatności wody do spożycia, informacja na temat poziomu występowania poszczególnych składników, i wreszcie, o zanieczyszczeniu wody.

Skip to content